src="http://www.karimastrup.com
 
 Your present positionTalent International College Guangxi > Top Students 2011

Top Graduate Students 2010 


TALENTED AND CONFIDENT BRIGHT YOUNG GRADUATES

Li Feifei

Wang Yun

 

Wu Jianlan

Wu Changyun

Airport Operations

Logistics Management
Applied Japanese 
Harbour Management
 

Tan Chunhu

Liang Qiuting

 

Luo Shanjing

Wei Wenqiang

Applied English  
Accounting  
Harbour Management  
Harbour Management  
 

Wei Wanjun

Luo Baoshuang

Wen Cuiju

Wang Yan

Airport Ground Staff
International Finance
Accounting
Chain Store Operations
 

Tang Chunnuan

Mai Yingqiong

Dai Fengqun

Zhong Feili

Chain Store Operations 
Accounting 
Chain Store Operations 

Flight Attendant

 

Lin Jun

Lu Qiufang

Feng Junxi

 

Lu Weichong

Harbour Management  
Accounting
International Finance
Chain Store Operations 
 

Liu Honglan

Mo Qiaoling

Qin Xijing

 

Tang Li

Customs Clearance 
Applied English  
Applied English  
Applied English
 

Qin Binying

Mo Haiyun

Chen Yanqun

 

Wei Lihong

Flight Attendant 
Accounting  
Accounting  
Accounting
 

"Congratulations to all students and we wish them a successful future" 

Copyright Design: Network Center
School Address:188 Main West Street, Qinzhou, Guangxi. Zip:535000 Addmissions Telephone:0777-2808992,2808993 Fax:0777-2808999
Nanning Office Address:No.38 Chaoyang Road Nanning Chaoyang Square 14th Floor No.8 Tel:0771-5798219 Fax:0771-5798220